Paul Deur - Opbouwwerker

Mensen maken de maatschappij. Ik vind het dat mensen respectvol met elkaar om kunnen gaan, ieder op zijn manier. We hoeven elkaar niet te knuffelen maar wel normale omgangsvormen zoals goedemorgen zeggen, even de deur vasthouden als een ander komt, elkaar aanspreken als er wat speelt, kleine dingen en dat als het nodig is we er voor elkaar kunnen en willen zijn.

Het opbouwwerk in de kern Hellevoetsluis ondersteunt bewoners in activiteiten, denkt met hun mee en we kunnen meezoeken naar financiële oplossingen (subsidie of fondsen).
In mijn werk ontmoet ik vele mensen, de één gepassioneerd actief de ander wat minder, deze mensen probeer ik op een voor hun beste plek te krijgen, als ze dat willen. Er is geen dwang.
Ik begeleid de wijkbeheer Uitleenservice waar je voor een buurtactiviteit materialen kunt lenen. Daarnaast ondersteun ik de buurtkamers waar wijkbewoners diverse activiteiten organiseren en begeleid ik groepen mensen die een activiteit willen organiseren. Aanvragen van subsidies, sponsor gelden en fondsen kunnen wij ondersteunen.

Wat is opbouwwerk?
Maatschappelijk opbouwwerk is een methodische wijze die met en door de bevolking het op welzijn gerichte functioneren van de samenleving bevordert door het scheppen van omstandigheden, structuren en relaties die bijdragen tot een grotere participatie aan en integratie in het maatschappelijk gebeuren. Opbouwwerkers werken rechtstreeks met bevolkingsgroepen, kennen hun globale leefsituatie en zijn tussenpersonen naar welzijnsorganisaties en beleidsinstanties via programma's en projecten.
Opbouwwerk zet zich in voor groepen mensen uit de bevolking, met speciale zorg voor groepen in achterstandssituaties. Opbouwwerk brengt mensen samen in groepen organisaties om concrete knelpunten aan te pakken in hun woon - en leefomgeving. Het gaat om sociale of maatschappelijke problemen. In de strijd tegen sociale uitsluiting richt het opbouwwerk zich ook tot burgers met meer (financiële & psychische) draagkracht. We werken in de lokale samenleving, omdat de maatschappelijke problemen daar het meest zichtbaar zijn, en mensen meer gemobiliseerd kunnen worden op lokaal niveau.

p.deur@stichting-push.nl

0181-316688